The 3rd Open Art Festival
in Xi'an, China Sep.2002

14--17 Sep. 2002


UNofficial web by ARAI Shin-ichi
AI Weiwei (P.R.China/Beijing), ARAI Shin-ichi (Japan), CHEN Jin (P.R.China/Beijing), CHEN Tan (P.R.China/Basel), Lena ERIKSSON (Swiss), FEI Xiaosheng (P.R.China/Xi'an), HE Li (P.R.China/Xi'an), HUANG Rui (P.R.China/Osaka), IIDA Yoko (Japan), Christiane KONIG (Germany), Lennie LEE (UK), LI Mengyuan (P.R.China/Xi'an), Francesca JORDAN (UK), LIN Bing (P.R.China/Guangzhou), LI Zhe (P.R.China/Xi'an), LIU Sihai (P.R.China/Xi'an), LIU Xiangjie(P.R.China/Xi'an), Andrea SAEMANN(Swiss), Hagar SCHMIDHALTER (Swiss), SHAO Yanxin (P.R.China/Xi'an), SHAO Yangde (P.R.China/Xi'an), Seiji SHIMODA (Japan), SHEN Jingdong (P.R.China/Nanjing), SHU Yang (P.R.China/Beijing), SU Zhongqiu (P.R.China/Xi'an), WANG Fenghua (P.R.China/Xi'an), WANG Jian (P.R.China/Xi'an), WANG Mai (P.R.China/Beijing), XIANG Xishi (P.R.China/Xi'an), YANG Bing (P.R.China/Xi'an), YU Tao (P.R.China/Xi'an), YUAN Xiaofeng (P.R.China/Xi'an), YUE Luping (P.R.China/Xi'an), ZHOU Bin (P.R.China/Sichuan)


The executive commitee
XIANG Xishi
SHU Yang <casparshu@hotmail.com>

14 Sep. 2002
Xi'an Banpo Folk Custom Village
pm;
1. SU Zhongqiu (P.R.China)
"Take me home"

2. YUE Luping (P.R.China)
"Journey to the West"

3. Christiane KONIG (Germany)

4. WANG Mai (P.R.China)
"Basic Chinese language"

5. SHU Yang (P.R.China) +Francesca JORDAN (UK)
"15 Masks"

6. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Tourist #4 Globalism/Internationalism"7. HUANG Rui (P.R.China)
"Swad and Spirit"

8. Seiji SHIMODA (Japan)

9. YUE Luping (P.R.China)
"Rebirth of Fish"

10. WANG Jian (P.R.China)
"Wave the fans"

11. SHAO Yangde (P.R.China) +YUE Luping (P.R.China)

15 Sep. 2002
Xi'an Banpo Folk Custom Village
am;
12. YANG Bing (P.R.China)
"Lantig forever"

13. Group from Basel (CHEN Tan +Lena ERIKSSON +Andrea SAEMANN +Hagar SCHMIDHALTER)
pm;
14. SHAO Yanxin (P.R.China) +LIU Xiangjie (P.R.China)15. Lennie LEE (UK)
"In Memoriam :A Portrait of my Mother"

16. SHEN Jingdong (P.R.China)

17. Siao Mu (P.R.China)

18. ZHOU Bin (P.R.China)
"Blood transfusion"

19. Christiane KONIG (Germany)

20. IIDA Yoko (Japan)

21. HE Li (P.R.China)
"Chinese Chess"

22. XIANG Xishi (P.R.China)
"Gold Lettered Banner"

23. SHAO Yanxin (P.R.China) +LIU Xiangjie (P.R.China)

24. LIN Bing (P.R.China)
"Human Model, Stuck Human"

25. CHEN Jin (P.R.China)

16 Sep. 2002
Bomb shelter against ex-Soviet army in Xi'an city
pm;
26. YU Tao (P.R.China)

27. FEI Xiaosheng (P.R.China)

28. LIU Sihai (P.R.China)29. LI Zhe (P.R.China)

30. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Happy Japan!"

31. YUAN Xiaofeng (P.R.China)

32. Lennie LEE (UK)

33. LI Zhe (P.R.China)

34. WANG Fenghua (P.R.China)

35. SHAO Yanxin (P.R.China) +LIU Xiangjie (P.R.China)

36. Andrea SAEMANN (Swiss) +SHAO Yanxin (P.R.China)
"Old cow meets Old tiger"

17 Sep. 2002
On the Xi'an old town wall
pm;
37. Group from Basel (CHEN Tan +Lena ERIKSSON +Andrea SAEMANN +Hagar SCHMIDHALTER)

The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 4th Open Art Festival 2003 in Changchun


=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Sep. 27 2002)