The 4th Open Art Festival
in Changchun, China Sep.2003

1--6 Sep. 2003


UNofficial web by ARAI Shin-ichiCHEN Jin (P.R.China/Beijing), CHEN Tan (P.R.China/Basel),FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an), LIN Bing (P.R.China/Guangzhou),CHEN ShiSen(P.R.China/Hong Kong), ZHANG Ding (P.R.China),MA YunFeng (P.R.China), MA Shang (P.R.China), ZHANG ZhaoYu (P.R.China), ZHANG ZhaoYu (P.R.China),CHEN XiaoGe (P.R.China), SUN DaJin (P.R.China), ZOU Cao (P.R.China),HUANG JunHui (P.R.China), KO SiuLan (P.R.China/Hong Kong), ARAI Shin-ichi (Japan), Biro Jozsef (Hungary)


The executive commitee

Creator: CHEN Jin <fff_art@sohu.com>
Artist director: HUANG Yan
Curator: Shulin Zhao

4 Sep. 2003 Northeast Normal University
1. LIN Bing (P.R.China/Guangzhou)

2. CHEN ShiSen (P.R.China/Hong Kong)

3. ZHANG Ding (P.R.China/Beijing)
"1 hour before, 1 hour after"

4. Biro Jozsef (Hungary)
"Sweet Money"5. CHEN Tan (P.R.China/Basel)
"Instead of Beijing friend, I perform his/her idea"

6. MA YongFeng (P.R.China)

7. MA Shang (P.R.China)
"Bless"

8. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Happy Japan!"

9. FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an)

10. ZHANG ZhaoYu (P.R.China)
"Sucking with each other"

11.SUN DaJiu (P.R.China)

12.CHEN Jin (P.R.China/Beijing)
"Open #1"

13.CHEN XiaoGe (P.R.China)


5 Sep. 2003 Changchun city
14. HUANG JunHui (P.R.China)
"Walking over Red slogans"15. CHEN XiaoGe (P.R.China)
"Reading"

16. FEI XiaoSheng (P.R.China/Xi'an)
"Blind"

17. LIN Bing (P.R.China/Guangzhou)
"Spicy Connection"

18. ZOU Cao (P.R.China)
"Hand stamp"

19. CHEN Tan (P.R.China/Basel)
"Instead of Beijing friend, We perform his/her idea"

20. CHEN ShiSen (P.R.China/Hong Kong)
"Fake Free Book (written by Lu Xun)"21. Biro Jozsef (Hungary)
"Continuous contravention"

22. KO SiuLan (P.R.China/Hong Kong)
"Eggercise"

23. ARAI Shin-ichi (Japan)
"Tourist #7 VIVA Globalism!--at ex-capital city of Manchukuo--"

24. CHEN Jin (P.R.China/Beijing)
"Open #2"


The 1st Open Art festival 2000 in Beijing
The 2nd Open Art festival 2001 in Sichuan
The 3rd Open Art Festival 2003 in Xi'an


=>Back to ARAI web

ARAI Shin-ichi (web master/shinichiarai@hotmail.com)(from Sep. 27 2003)