NEXT
y4z mRMNK^
Prosopocoilus inclinatus (Motschulsky,1857)
30`75mm 25`40mm
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu,