Nakhla(Nakhlite)Abu Hommos,Alexandria,Egypt
標本の幅約3mm

1911年6月28日にエジプトに落下したNakhlaと呼ばれる隕石です。
エイコンドライトの一種であるナクライト(Nakhlite)隕石です。
火星起源と考えられているSNC隕石(Shergottite,Nakhlite,Chassignite隕石
の総称)の一つです。
このNakhla隕石からナクライトの名称が取られました。