High resolution image768x512pixels
Amethyst 45KByte
Apophyllite 54KByte
Prehnite 30KByte
Quartz/on Muscovite 32KByte
Okenite 50KByte
Balteurypterus tetragonophtalmus 82KByte
Elrathia Kingi 81KByte
Psychopyge sp. 108KByte1536x1024pixels
Amethyst 68KByte2048x1536pixels
Mimetite 640KByte
Grossular 630KByte
Grossular 650KByte