Shiromaru Mine

Shiromaru Mine,Okutama,Tokyo,Japan


Cymrite,Braunite,Hausmannite