Senjogahara In Summer


Ryuuzu no takiRyuuzu no taki waterfall
Senjogahara
Senjyogahara
Izumiyado ikeIzumiyado ike
Izumniyado ikeIzumiyadoike
Izumiyado ike
YutakiYutaki waterfall
Lake Yu no ko
LakeYu no ko

Back to
Index of Photoalbum | Oku Nikko | Senjogahara


Copyright(C) 1997,Masashi Koizumi.All Rights Reserved.