VNC on solaris


startvncserver - Solaris用VNC server のスタート・スクリプト(dtwm)


.vnc/xstartup


.vnc/dtlogin


Namazu

NAMAZU設定メモ


トップ