Linhof Master Technika,   Schneider Apo-Symmar MC F5.6 210mm

Velvia,    Epson GT9700F